IFORMATIA DE INTERES PUBLIC este orice informatie produsa sau gestionata de institutiile sau autoritatile publice.

INFORMATIILE SECRETE DE SERVICIU sunt informatii de interes public, dar accesul la acestea este limitat prin lege.

ORICE PERSOANA FIZICA SAU JURIDICA, de cetatenie romana sau straina poate solicita informatii de interes public.

SE POATE SOLICITA ORICE INFORMATIE dar exista informatii de interes public la care accesul este exceptat.

INFORMATIILE FURNIZATE DIN OFICIU sunt acele informatii pe care institutiile  si autoritatile publice sunt obligate sa le faca publice fara a exista o solicitare in acest sens.

INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC FURNIZATE DIN OFICIU SUNT DISPONIBILE PRIN:

·       afisare la sediul autoritatii sau al institutiei publice ori prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei sau in mijloacele de informare in masa, in publicatii proprii, precum si in pagina de Internet proprie;

·       consultarea lor la sediul autoritatii sau al institutiei publice, in spatii special destinate acestui scop.

CATEGORIILE DE INFORMATII PUBLICE CARE SE FURNIZEAZA DIN OFICIU:

·       actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

·       structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;

·       numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

·       coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

·       sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

·       programele si strategiile proprii;

·       lista cuprinzand documentele de interes public;

·       lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

·       modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

INFORMATII EXCEPTATE DE LA ACCESUL LIBER:

·       informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;

·       informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;

·       informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala ori industriala, precum si principiului concurentei loiale, potrivit legii;

·       informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

·       informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare;

·       informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces;

·       informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.

    In categoria datelor si informatiilor secrete de serviciu intra cele a caror divulgare, alterare, compromitere, modificare de continut, accesare si distrugere neautorizata este de natura sa determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat.

Este interzisa  clasificarea ca secrete de serviciu a datelor si informatiilor care, prin natura sau continutul lor, sunt destinate sa asigure informarea cetatenilor asupra unei probleme de interes public sau personal, pentru favorizarea ori acoperirea eludarii legii sau obstructionarea justitiei.

In categoria informatiilor secrete de serviciu sunt cuprinse datele si informatiile care se refera la:

· datele, schemele si programele referitoare la sistemele de comunicatii si la retelele de calculatoare utilizate In activitatea de cercetare aplicata, inclusiv la mecanismele de securitate a acestora;

· planurile de paza si securitate Impotriva scurgerii de date, precum si dispozitivele, efectivele si misiunile personalului angajat;

· parolele si alte elemente criptologice stabilite de conducatorul unitatii, precum si activitatile In legatura cu realizarea si folosirea acestora;

· organizarea sistemelor de protectie si aparare a obiectivelor unde sunt gestionate documente clasificate si la retelele de calculatoare utilizate In acest scop, inclusiv la mecanismele de securitate a acestora;

· activitatile stiintifice, tehnologice sau economice si investitiile care au legatura cu domeniul de activitate si prezinta importanta deosebita pentru interesele economice si tehnico-stiintifice ale unitatii;

· rapoartele preliminare si de etapa elaborate In activitatea de cercetare-inovare complexa si aplicata;

· morfoplasma rezultata In urma hibridarilor, Incrucisarilor, alta decât cea care face obiectul cererilor de omologare;

· Planul de cercetare-ameliorare (combinatii de hibridare, variante, linii parentale).

INFORMATIILE FURNIZATE LA CERERE sunt cele pentru care furnizarea este posibila numai in urma unei solicitari.

INFORMATIA FURNIZATA LA CERERE SE POT OBTINE:

IN SCRIS, cererile pot fi pe suport de hartie sau electronic ( e-mail). Ele vor fi inregistrate si solicitantul va primi o recipisa continand data si numarul de inregistrare a cererii. Documentele pot fi consultate la sediul SCDA Braila la compartimentul administrativ, cu programare prealabila.