Conform ANEXA Nr. 2 din Hotărârea nr. 478/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice

 • Legea 45 /2009 – actualizata-privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare;
 • Hg 727/2019- privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila și pentru modificarea anexei nr. 3 la HotărâreaGuvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 • Legea 319/2003-privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare ;
 • Legea 1 din 2000-pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997;
 • Legea 213 din 1998 –actualizata – privind bunurile proprietate publică;
 • Legea 554/2004-actualizata- contenciosului  administrativ;
 • Legea 544 din 2001 – privindliberulacces la informațiile de interes public;
 • Regulamentul UE nr.679/2016 –privindprotecțiapersoanelorfiziceînceeacepriveșteprelucrareadatelor cu caracter personal șiprivindliberacirculație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privindprotecțiadatelor);
 • Legea 190 din 2018- privindmăsuri de punereînaplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privindprotecțiapersoanelorfiziceînceeacepriveșteprelucrareadatelor cu caracter personal șiprivindliberacirculație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privindprotecțiadatelor);
 • Legea 16 din 1996 – legeaArhivelorNaționale;
b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice

c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice

Director: CS III Dr. Ing. Daniela TRIFAN 

Contabil șef: Ec. Adrian BACIU 

Inginer șef: Ing. Nicole POPESCU 

Secretar Științific: Dr. Ing. Habil. CS II Florin-Dumitru BORA

Responsabil cu difuzarea informațiilor publice: Inginer de sistem Ec. Daniel George ȘERBAN

d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice

e) audiențe

Program audienta director:

Luni – Vineri, in intervalul orar 08:00 – 12:00

f) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil

g) programele și strategiile proprii
h) lista cuprinzând documentele de interes public

Lista cuprinzand documentele de interes public – SCDA Braila

 • Planulanual de achizitii publice ;
 • Denumire programe si proiecte de cercetare ;
 • Anunturi achizitii ;
 • Strategia de publicitate ;
 • Declaratii de avere si interese ;
i) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii
 • Decizii ale conducerii institutiei;
 • Contracte civile si comerciale ;
 • Programe anuale ;
 • Proiecte de cercetare ;
 • PO si PS ;
 • Adrese si /sau situatii centralizatoare pentru ASAS si /sau MADR;
j) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate

Sunt diferentiate in functie de tipul informatiei publice, astfel :

 • Pentru informatiile de interes public prevazute de legea nr. 544/2001-actualizata –procedura este cea prevazuta de art.22 din actul normativ mentionat, prevederi raportate la dispozitiile legii nr.554/2004 –actualizata si anume :

În cazul în care o persoana se considera vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezentalege, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritorială domiciliază sau în a carei raza teritorială se afla sediul autorității ori al instituției publice. Plângerea se face întermen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.

(2) Instanța poate obliga autoritatea sau instituția publică să furnizeze informațiile de interes public solicitate și să plătească daune morale și/sau patrimoniale.

(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.

(4) Decizia Curții de apel este definitiva și irevocabilă.

(5) Atât plângerea, cât și recursul se judecă în instanță, în procedură de urgență, și sunt scutite de taxă de timbru.”.

Pentru informatiile de interes personal care pot deveni informatii de interes public numai  în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcții publice– art.14 din legea nr. 544/2001-actualizata, se poate exercita dreptul de opozitie al persoanei vizate, urmand algoritmul de la PO. 7 (GDRP )-Cerere / raspuns/instantade contencios administrative in cazul in care persoana se considera vatamata intr-un drept al sau/ sau interes legitim.