Anunt concurs promovare – in data de 14.12.2023


Anunt concurs – in data de 08.06.2023


Anunt concurs – in data de 22.12.2022


Anunt concurs – in data de 27.06.2022

Rezultate finale concurs 27.06.2022


Anunt concurs – in data de 28.07.2022


Anunt concurs – in data de 28.03.2022 si 28.04.2022

Rezultate finale concurs 28.04.2022

Rezultate selectie dosare concurs 21.03.2022


Rezultate finale concurs – 18.08.2021

Rezultate selectie dosare concurs

Anunt concurs – in data de 18.08.2021


Rezultate finale concurs – 29.03.2021

Rezultate selectie dosare – 29.03.2021

Anunt concurs – in data de 29.03.2021

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă (S.C.D.A.) Brăila organizează în data de 29.03.2021, ora 10:00, la sediul instituţiei din Brăila, Şos. Vizirului, km. 9, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale, vacante pe perioadă nedeterminată/determinată (conform tabelului), cu normă redusă:

Denumirea postuluiPerioada contractualăLocaţia
1 post cercetător ştiinţific III (execuție) – ocuparea postului în cadrul Laboratorului “Agrofitotehnica culturilor pe solurile zonale”Nedeterminată, normă redusă de 3 ore/ziSCDA Brăila –Sector Cercetare
1 post asistent cercetare ştiinţifică (execuţie)Determinată, până la 1 octombrie 2022, cu normă de 1 – 2 ore/zi,SCDA Braila – Sector Cercetare, în cadrul proiectului PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0085

Cerinţe generale necesare pentru ocuparea posturilor:

            Poate participa la concursul pentru ocuparea postului orice persoana care îndeplinește următoarele condiții cumulate:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate (pe care să fie specificat: apt muncă / clinic sănătos);

f) îndeplinește condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Cerinţe specifice necesare pentru ocuparea posturilor:

 • Cercetător ştiinţific III – gradul ştiinţific de CS III şi titlul ştiinţific de doctor.
 • Asistent de cercetare ştiinţifică– studii superioare de lungă durată, doctorand într-o specializare îndrudită cu tema proiectului PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0085, CERCETӐRI PRIVIND DIGITALIZAREA AGRICULTURII ÎN BĂRĂGANUL DE NORD, PRIN UTILIZAREA DRONELOR ŞI SATELIȚILOR, CU SCOPUL MONITORIZӐRII CULTURILOR ŞI EFICIENTIZӐRII TEHNOLOGIILOR AGRICOLE[AGRODATA], cunoştinţe temeinice de calcul statistic în experienţe de cercetare agricolă.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare, cu specificarea postului pentru care candidează;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 
 7. Curriculum Vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

            În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

            Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

            Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției din Soşeaua Vizirului, km. 9, in perioada 15.03.2021 – 18.03.2021.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 19.03.2021 ora 12:00 – afişarea rezultatului selecţiei dosarelor de înscriere, după verificarea întrunirii condițiilor de participare la concurs;

– 22.03.2021 ora 12:00 – data limită de primire a contestațiilor privind selecţia dosarelor de înscriere;

– 23.03.2021 ora 12:00 – afișarea rezultatului contestațiilor la rezultatul selecției dosarelor de înscriere;

– 29.03.2021 ora 10:00 – susținere interviu pentru funcţiile de CSIII şi ACS;

– 29.03.2021ora 14:00 – afișare rezultate interviu;

– 30.03.2021 ora 13:00 – depunerea contestațiilor la rezultatele pentru interviu;

– 30.03.2020 ora 16:00 – afișarea rezultatelor contestațiilor şi a rezultatelor finale.

Relații suplimentare se pot obține la Secretariatul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Braila Sos. Vizirului km. 9, telefon 0726292705 / 0726710072, în intervalul orar 08.00 – 15.00, sau pe e-mail: secretariat@scdabraila.ro

            Detalii privind condiţiile specifice, tematica şi bibliografia de concurs, precum şi alte relaţii suplimentare sunt disponibile la Secretariatul SCDA Brăila sau pe site-ul: https://www.scdabraila.ro/index.php/anunturi-de-angajare/

REZULTATE CONCURS DIN DATA DE – 14.01.2021: 

REZULTATE SELECTIE DOSARE – 05.01.2021: 

PERSOANĂ CONTACT: BOGDAN GINA , TEL: 0726292705

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă (S.C.D.A.) Brăila organizează în data de 14.01.2021, ora 09:00, la sediul instituţiei din Brăila, Şos. Vizirului, km. 9, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale, vacante pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă:

1 post Economist IA – perioada nedeterminată – SCDA Braila – Compartiment Contabilitate

1 post Economist II – perioada nedeterminata – SCDA Braila – Compartiment Contabilitate

1 post Asistent – perioada nedeterminata – SCDA Braila – Sectorul Cercetare

1 post paznic – perioada nedeterminată – SCDA Brăila – Sediul Administrativ

1 post ingrijitor – perioada nedeterminată – SCDA Brăila – Sediul Administrativ

Cerinţe generale necesare pentru ocuparea posturilor:

            Poate participa la concursul pentru ocuparea postului orice persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate (pe care să fie specificat: apt muncă / clinic sănătos);

f) îndeplinește condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Cerinţe specifice necesare pentru ocuparea posturilor:

– economist IA – studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniul economic şi minimum 7 ani vechime în specializarea studiilor, cunoştinţe temeinice de utilizare a calculatorului, cunoştinţele de utilizare a programelor 3M Service, Sobis şi Infoprim şi cunoştinţele în contabilitate publică vor constitui avantaj.

– economist II – studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniul economic şi 4 ani vechime în specializarea studiilor, cunoştinţe temeinice de utilizare a calculatorului, cunoştinţele de utilizare a programelor 3M Service, Sobis şi Infoprim constituie avantaj

– asistent I –  minimum 6 ani vechime în specialitatea Agricultură/Agronomie; diplomă de studii medii în domeniile agricultură sau chimie;

– paznic – atestat pază – 4 ani vechime ca paznic;

– îngrijitor – studii medii, cunoştinţe de bază în curăţenia spaţiilor închise şi deschise.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare, cu specificarea postului pentru care candidează;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 
 7. Curriculum Vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

            În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

            Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției din Soşeaua Vizirului, km. 9, in perioada 28.12.2020 – 04.01.2021.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 05.01.2021 ora 12:00 – afişarea rezultatului selecţiei dosarelor de înscriere, după verificarea întrunirii condițiilor de participare la concurs;

– 06.01.2021 ora 12:00 – data limita de primire a contestațiilor privind selecţia dosarelor de înscriere;

– 07.01.2021 ora 12:00 – afișarea rezultatului contestațiilor la rezultatul selecției dosarelor de înscriere;

– 14.01.2021 ora 09:00 – susținere probă scrisă pentru funcţiile de asistent, paznic, îngrijitor;

– 14.01.2021 ora 10:00 – susținere probă scrisă pentru funcţiile de economist IA şi economist II.

– 14.01.2021 ora 12:00 – afişarea rezultatelor probei scrise;

– 14.01.2021 ora 13:00 – depunerea contestațiilor la proba scrisă;

– 14.01.2021 ora 14:00 – afișarea rezultatelor contestațiilor la probă scrisă;

– 14.01.2021 ora 14:00 – susținere probă interviu pentru toate funcțiile, în ordine alfabetică;

– 14.01.2021 ora 15:00 – afișare rezultate la proba interviu;

– 14.01.2021 ora 16:00 – depunerea contestațiilor la proba interviu;

– 15.01.2021 ora 12:00 – afișarea rezultatelor contestațiilor la probă interviu şi a rezultatelor finale

Relații suplimentare se pot obține la Secretariatul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Braila Sos. Vizirului km. 9, telefon 0726292705 / 0726710072, în intervalul orar 08.00 – 15.00, sau pe e-mail: secretariat@scdabraila.ro

            Detalii privind condiţiile specifice, tematica şi bibliografia de concurs, precum şi alte relaţii suplimentare sunt disponibile la Secretariatul SCDA Brăila sau pe site-ul: https://www.scdabraila.ro/index.php/anunturi-de-angajare/

18.12.2020                                                                                 

Director SCDA Braila

Dr. ing. Trifan Daniela